Gmina Łapy pozyskała 3 071 880,00 zł na utworzenie Centrum Usług Społecznych w Łapach, które powstanie przez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rosnące wraz z rozwojem ekonomicznym kraju oczekiwania obywateli odnośnie do warunków i jakości życia oraz nowe wyzwania cywilizacyjne skłaniają do poszukiwania rozwiązań, które umożliwią szeroki dostęp do usług społecznych na poziomie lokalnym. Takim rozwiązaniem wprowadzonym do krajowego porządku prawnego z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy jest centrum usług społecznych – nowa jednostka w samorządzie gminnym i nowa instytucja polityki społecznej.

Celem działania centrów usług społecznych jest integracja, rozwój i poszerzenie dostępności usług społecznych, tak by stanowiły one odpowiedź na konkretne potrzeby osób, rodzin, grup społecznych oraz ogółu mieszkańców.

Centrum przyczyni się do rozwoju pracy socjalnej i integracji profesji i zawodów pomocowych.

Szerszy dostęp do usług społecznych, a zarazem spersonalizowanie ich oferty to oczywiste korzyści dla mieszkańców. A jakie korzyści będzie miała Gmina?

 1. Nastąpi zintegrowanie usług, które obecnie są świadczone na poziomie gminy, ale w sposób wysoce rozproszony. Utworzenie zintegrowanego lokalnego systemu usługowego, koordynowanego przez centrum, pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał lokalnych usługodawców, wyeliminuje też dublowanie procedur, dokumentacji oraz działań diagnostycznych. A zarazem umożliwi lepsze spożytkowanie możliwości specjalistów świadczących usługi w ramach wykonywania różnych profesji i zawodów pomocowych.
 2. Centrum zatrudni organizatora społeczności lokalnej, który przez pracę środowiskową będzie animował działania samopomocowe, wolontaryjne oraz wsparcie sąsiedzkie. Wszystkie te inicjatywy pomocowe będą uzupełnieniem usług świadczonych przez specjalistów i pozwolą znacząco poszerzyć dostępną dla mieszkańców ofertę wsparcia. Taka prospołeczna aktywność samych mieszkańców będzie miała zarazem aspekt więziotwórczy: będzie integrować lokalną wspólnotę, przeciwdziałać poczuciu osamotnienia i społecznej izolacji.
 3. Centra usług społecznych zapewnią warunki organizacyjne, w których – reprezentujący różne profesje i zawody pomocowe – specjaliści, zatrudnieni w poszczególnych placówkach czy organizacjach sektora obywatelskiego, będą „widzieć się” nawzajem, co przełoży się na podniesienie jakości samego wsparcia usługowego.
 4. Ustawa o CUS umożliwia samorządom zwiększenie oferty usług odpowiadających potrzebom mieszkańców. Będą temu służyć lokalne programy usług społecznych.

W ramach funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Łapach planuje się rozszerzenie usług  dotychczas świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach oraz wprowadzenie nowych usług społecznych.

Odbiorcami projektu będą w szczególności:

1) pracownicy organizowanego Centrum Usług Społecznych w Łapach, pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej (MOPS, KIS, CIS, ŚDS, PCPR, DPS, Por. Psych-Ped., PUP, ngo, itp.) oraz innych podmiotów świadczących usługi społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS (Dom Kultury, Ośrodek Kultury Fizycznej, Biblioteka Miasta i Gminy Łapy, ngo, itp.),

2) mieszkańcy Miasta i Gminy Łapy, którzy będą korzystać z usług dostarczonych przez CUS. W szczególności będą to osoby starsze, rodziny (rodzice w oddziaływaniu na dzieci, młodzież), osoby opiekujące się osobami zależnymi, osoby niepełnosprawne, inne.

CUS będzie stanowić instytucjonalny pomost pomiędzy wsparciem socjalnym organizowanym według zasady selektywności i adresowanym do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (pomoc społeczna) oraz wsparciem społecznym o charakterze powszechnym z usługami oferowanymi wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

Celem projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznych i wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących integracji i rozwoju usług społecznych na terenie Miasta i Gminy Łapy.

Dzięki przewidzianym w ramach projektu działaniom nastąpi zwiększenie dostępu do usług społecznych podejmowanych przez Gminę Łapy w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców. Projekt realizowany będzie w formie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

W ramach projektu Gmina Łapy opracuje i przetestuje modelowe rozwiązanie dotyczące realizowania usług społecznych w trybie powszechnej dostępności z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej.

W ramach projektu planuje się zrealizowanie 4 kamieni milowych:

 1. Wypracowanie Planu Wdrożenia CUS.
 2. Realizację Planu Wdrożenia CUS i świadczenia usług społecznych.
 3. Aktualizację i realizację planu Wdrożenia CUS i świadczenia usług społecznych.
 4. Przegląd działań projektu i opracowanie pakietu produktów powstałych w wyniku testowania rozwiązania modelowego.

W CUS planuje się wyodrębnienie w szczególności następujących zespołów:

 1. Zespół ds. organizowania społeczności lokalnej.
 2. Zespół ds. organizowania usług społecznych.
 3. Zespół realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

W ramach projektu będą realizowane następujące  usługi społeczne określone w art. 10 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez CUS:

 1. Inspiratorium Aktywności Społecznej.

Inspiratorium będzie udostępniane wszystkim mieszkańcom do realizacji działań edukacyjno-integracyjnych, spotkań sąsiedzkich, spotkań obywatelskich i innych. Kadra Inspiratorium będzie zapleczem doradczo-konsultacyjnym dla tych osób, doradczym w bieżących problemach społecznych  (at hoc) oraz organizatorem stałych form edukacyjnych, integracyjnych i animacyjnych dla wybranych w ramach badań grup w szczególności tj.: osób  starszych,  niepełnosprawnych, rodziny, w tym w odziaływaniu na dzieci i młodzież, osoby opiekujące się osobami zależnymi. Prowadzone będą warsztaty, konferencje, dyskusje i pogadanki, na tematy związane z polityką prorodzinną, wspieraniem rodziny, pomocą społeczna, profilaktyka zdrowotną, wspieraniem osób niepełnosprawnych, edukacją publiczną, pobudzaniem aktywności obywatelskiej itp. Będzie to miejsce, gdzie w formule otwartej będą prowadzone zajęcia mające na celu wyposażyć uczestników w odpowiednie narzędzia do radzenia sobie z przeciwnościami losu, własnymi słabościami i kryzysami. Oferta będzie zawierała dostęp do pomocy edukacyjnej, kulturalnej i rozrywkowej. Będzie to miejsce, gdzie uczestnicy chętnie spędzą swój wolny czas na takich aktywnościach jak dostęp do komputera, internetu, bilard, piłkarzyki, cymbergay, zestaw VR, nordic working, wyjazdy do kina na kręgle, do opery, teatru lub inne wycieczki edukacyjne. Prowadzenia Inspiratorium zostanie zlecone organizacji pozarządowej w ramach konkursu ofert.

 1. Klubu Wolontariusza.

W ramach usługi planuje się przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy z zakresu praw i obowiązków wolontariusza oraz odkrywania własnego potencjału do działań społecznych. Do Klubu będą mogli zapisać się wszyscy, którzy z potrzeby serca chcą pomagać innym: emeryci, studenci, młodzież szkolna, osoby aktywne zawodowo, inne. Zakres zadań i czas pracy każdego wolontariusza zostanie ustalony indywidualnie w zależności od jego możliwości czasowych, umiejętności i potrzeb klienta. Klub będzie pośrednikiem między osobami, instytucjami potrzebującymi wsparcia oraz osobami chcącymi z potrzeby serca pomagać innym. W ramach KW wokół osób samotnych, wymagających wsparcia będą identyfikowane i organizowane kręgi wsparcia sąsiedzkiego, które są niezbędne dla uzupełnienia usług społecznych realizowanych przez CUS. Krąg wsparcia sąsiedzkiego (min. 2-3 osoby) wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa osoby wspieranej, da możliwość szybkiego reagowania na jej potrzeby (zakupy, zdrowie, towarzyszenie). W ramach usługi planuje się prowadzenie Banku Czasu jako instytucji samopomocowej, która pośredniczy w bezpłatnej wymianie usług pomiędzy jej członkami.

 1. Klubu Lidera Lokalnego.

Do udziału w KLL zaprosimy wszystkich, którzy mają wewnętrzną potrzebę rozwoju oraz wizję działania we współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian społecznych. Celem działań będzie przygotowanie do bycia autentycznym liderem społecznym w środowisku lokalnym oraz promowanie partycypacji obywatelskiej i edukowanie w temacie rewitalizacji społecznej. W ramach KLL przewiduje się: trening interpersonalny, warsztaty liderskie, punkt wsparcia Lidera/Liderki, akcje społeczne – przyznawanie minigrantów na oddolne inicjatywy. Celem Klubu będzie wyposażenie lokalnych liderów w wiedzę i umiejętności nt. działań związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców Łap. Prowadzenie Klubu zostanie zlecone organizacji pozarządowej w ramach konkursu ofert.

 1. Mieszkanie chronione.

Mieszkanie chronione będzie przysługiwało osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą, in. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W mieszkaniu chronionym zapewnione zostaną usługi bytowe oraz nauka, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

 1. Punktu poradnictwa specjalistycznego.

Poradnictwo specjalistyczne w szczególności psychologiczne i rodzinne będzie świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo psychologiczne realizowane będzie przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne będzie obejmowało problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. Zakres poradnictwa będzie ustalany indywidualnie dla każdej osoby, która zechce skorzystać z oferowanej usługi.

W ramach CUS zostanie wdrożony MODEL KOOPERACJI dla gmin miejsko-wiejskich służący wzmocnieniu potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego na terenie Miasta i Gminy Łapy. Do pracy Modelem w ramach CUS (na zasadzie wielostronnego porozumienia) zostaną zaproszone niezbędne z punktu widzenia planowania i realizacji usług instytucje pomocy i integracji społecznej, zdrowia, edukacji, kultury, ngo i ekonomii oraz radni. Utworzą one Partnerski Zespół Kooperacji Służb. Zadania Zespołu będą obejmowały systematyczne spotkania służące opracowaniu i aktualizowaniu list usług, rekomendowaniu usług, wzmocnieniu pracy zespołem, poznanie kompetencji i ofert, opracowaniu diagnozy programów, projektów, działań CUS, opiniowanie planów itp. przygotowanie i przekazywanie informacji na sesje rady miejskiej, szkolenia specjalistyczne, inne.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Łapach” realizowany jest w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Numer i nazwa Poddziałania:

Numer naboru: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20

Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2023-12-31

Wartość dofinansowania: 3 071 880,00