VII sesja Rady Miejskiej w Łapach odbędzie się w dniu 29 marca 2019r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Ośrodka Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A

Porządek obrad:

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
Służba zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna w gminie Łapy. Sytuacja ekonomiczna SP ZOZ w Łapach.
Porządek i bezpieczeństwo publiczne w mieście i gminie Łapy.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
Sprawozdanie z działalności MOPS w Łapach za 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łapy oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019r.(komisja wiodąca: Komisja Oświaty zdrowia Kultury i Sportu)
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Łapy publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Łapy w 2019r. (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Nilskiego –Łapińskiego; komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (ul. Kraszewskiego; komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Łapy konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu nr V/19 i nr VI/19 z sesji Rady Miejskiej
Zakończenie obrad.