Podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic, w tym za ich odśnieżanie, są odpowiedzialni zarządcy poszczególnych rodzajów dróg.

Na terenie Miasta i Gminy Łapy występują trzy rodzaje dróg, zarządzanych przez trzech odrębnych zarządców:

a) drogi wojewódzkie,których zarządcą jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, (tel. 85 67 67 149, e-mail:zud@pzdw.wrotapodlasia.pl, adres: ul. Elewatorska 6, 15-626 Białystok)

b) drogi powiatowe,których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku(tel. 85 740 22 17, 607 446 273, adres: Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok)

c) pozostałe drogi,znajdujące się w zarządzie Miasta i Gminy Łapy(tel. 85 715 22 51 w. 116).

Poniższe mapki sytuacyjne ilustrują, któremu z zarządców podlegają konkretne drogi i ulice na terenie Miasta i Gminy 

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych i przyjmowanie informacji o utrudnieniach w ruchu

Drogi gminne, podobnie jak w latach poprzednich, utrzymywane są w V standardzie utrzymania zimowego, który zakłada zapewnienie ich przejezdności oraz zwiększanie szorstkości w kluczowych fragmentach dróg, w następstwie występowania zjawisk atmosferycznych, takich jak np.: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki, gołoledź.

W związku z powyższym utrzymanie zimowe dróg gminnych opiera się na następujących warunkach: 
  – w zakresie odśnieżania – jezdnia odśnieżona na całej szerokości; 
  – w zakresie ograniczania śliskości – jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu, szczególnie skrzyżowania z innymi drogami, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu ponad 4% oraz w innych wskazanych miejscach.

Prace co do zasady prowadzone są po ustaniu opadów śniegu.

Informacje o utrudnieniach w ruchu są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w pok. 113, w dni powszednie, od godz. 7.30 do 15.30, na nr kontaktowy: 85 715 22 51 wew. 116 lub w sytuacjach wymagających pilnych interwencji poza godzinami pracy Urzędu pod nr tel. kom. 660 741 457(koordynacją akcji zimowego utrzymania dróg gminnych zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska).

Niezwykle istotne znaczenie ma przekazywanie informacji o miejscach, gdzie odśnieżenie drogi jest niezbędne, np. dla ratowania zdrowia lub życia.

Warto pamiętać, że bezpieczeństwo na drogach w okresie zimy w dużej mierze zależy także od kierujących pojazdami. Kierowcy powinni zdawać sobie sprawę z konieczności nie tylko zmiany techniki jazdy, ale także właściwego przygotowania pojazdu, w tym szczególnie stosowania opon o odpowiednim rodzaju i stopniu zużycia.

Zimowym utrzymaniem objęte są następujące ulice i drogi gminne:

Ulice na terenie miasta Łapy – mając na uwadze znaczenie komunikacyjne sieć dróg na obszarze miasta została podzielona na dwie kategorie:

  * I kategoria teren miasta: 11-go Listopada, 3-go Maja (do skrzyż z Graniczną), Armii Krajowej, ks.Bagińskiego, Bociańska, Bohaterów Westerplatte, Barwikowska, Józefa Chełmońskiego, Cmentarna, Długa, Dolna, Gliniana, Gęsia, Główna, Goździkowska, Grzybowa, Harcerska, Handlowa, Jaworowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, Leśnikowska, Łąkowa, Jana Matejki, ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego, Nikifora, Nowa, Piwna, Plac Niepodległości, Polna, Północna, Południowa, Przechodnia, Kazimierza Wodzickiego, Spółdzielcza, Sybiraków, Szpitalna, Śliska, Średnia, Wita Stwosza, Stanisława Wyspiańskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Żytnia, dojazd do targowiska i stadionu,  Nowy Rynek, Osiedlowa, Pankiewicza, Parafialna, Parkowa, Piaskowa, Piekna, Piłsudskiego.

  * II kategoria teren miasta: Boczna, Czerwonego Krzyża, Cukrownicza, Xawerego Dunikowskiego, Elizy Orzeszkowej, Grabowa, Górna, Jaśminowa, Jesionowa, Kazimierza Kamieńśkiego „Huzara”, Marcina Kasprzaka, Klonowa, Kłosowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Krańcowa, Konwaliowa, Mała, Ogrodowa, Okopowa, Bolesława Prusa, Rzemieślnicza, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Witolda Sławińskiego, Świerkowa, Michała Siedleckiego, Strażacka, Szkolna, Wąska, Wodociągowa, Zachodnia, Żabia, Żurawia, Bociania, Bukowa, Cicha, Cybisa, Mateusza Cygańskiego, Czeladnicza, Dębowa, Juliana Fałata, Aleksandra Gierymskiego, Głucha, Artura Grottgera, Wojciecha Kossaka, Krucza, Krzywa, Łanowa, gen. Maczka, Tadeusza Makowskiego, Jacka Malczewskiego, Piotra Michałowskiego, Mokra, Odległa, Różnana, Słoneczna, Tęczowa, Topolowa, Juliana Tuwima, Witkacego Stanisława, Wronia, Leonia Wyczółkowskiego, Żniwna, droga na osiedlu cukrowniczym.

Ulice na terenie miejscowości Uhowo i w Gąsówce Starej Kolonii.

Drogi gminne w obrębie pozostałych miejscowości sołeckich.

Drogi gminne pomiędzy drogami powiatowymi i wojewódzkimi:

– Gąsówka Stara – Daniłowo Małe,

– Gąsówka Oleksin – droga wojewódzka nr 681,

– Łapy-Szołajdy – droga powiatowa nr 1521B,

– Łapy-Dębowina – droga powiatowa nr 1521B,

– Łapy-Kołpaki – Gąsówka Stara Kolonia,

– ul. Władysława Piotrowskiego w Łapach.

Pozostałe drogi i odcinki dróg odśnieżane są według potrzeb.

W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi zimowego utrzymania dróg Urząd Miejski w Łapach prosi mieszkańców o niepozostawianie pojazdów na jezdni, ponieważ utrudnia to, a czasami wręcz uniemożliwia wykonywanie robót przez wykorzystywany do tego celu sprzęt. 

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi, czy gałęzie drzew rosnących w pobliżu granicy nieruchomości prywatnych nie przerastają na ulice, ograniczając w ten sposób skrajnię drogi i utrudniając wykonywanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. W przypadku występowania takich sytuacji prosimy o niezwłoczne przycięcie gałęzi.

Obowiązki związane z zimowym utrzymaniem chodników

Urząd Miejski w Łapach przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości, wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy, przyjętego uchwałą Nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Łapach z dn. 30.X.2015 r. (z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z §3 pkt 3) ww. regulaminu właściciel ma obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przylegających do jego nieruchomości. Oznacza to, że za stan utrzymania chodnika w takiej sytuacji odpowiada nie zarządca drogi, lecz osoba (lub osoby), do której należy nieruchomość położona wzdłuż danego odcinka chodnika.

Prosimy właścicieli nieruchomości o stałe monitorowanie porządku na chodnikach i usuwanie na bieżąco śniegu, lodu i błota pośniegowego, pojawiających się w związku z występowaniem opadów i zmian temperatur.

Informujemy ponadto, że w sytuacjach rażącego zaniedbywania ww. obowiązków Urząd Miejski w Łapach będzie wzywał pisemnie właścicieli nieruchomości do doprowadzenia przylegającego do niej chodnika do stanu zgodnego z zapisami regulaminu. W przypadku niewywiązywania się z powyższych obowiązków przez właściciela, zarządcę lub administratora nieruchomości upoważnione do tego służby mają możliwość nałożenia kary na osobę winną zaniedbań.

UM: http://www.lapy.pl/index.php?wiad=4597